БРТИМ

Сдружение “Българо-румънски трансграничен институт по медиация” ( БРТИМ) е българска неправителствена организация, регистрирана в обществена полза, която вече 13 години работи в подкрепа на деца и младежи в риск и техните семейства в област Русе. Предоставя експертна помощ в разработването и прилагането на иновативни програми за подкрепа на деца от уязвими групи, родителско консултиране, изграждане на родителски капацитет, подкрепа на учители и социални работници за подобряване на взаимодействието им с целевите групи, обучения, супервизия и други.
BRTMI насочва усилията си в следните основни области:
• Образователна и социална интеграция на деца и ученици от маргинализирани и уязвими общности;
• Идентифициране, мотивиране и активиране на млади хора на възраст от 15 до 29 години, които не са в образование, заетост или обучение (NEETs);
• Популяризиране на различни области за прилагане на медиацията като: възстановително правосъдие, образователна (училищна) медиация и застъпничество за промени в законодателството и политиките, които следва да включват възможности за по-широкото им прилагане;
• Подкрепа за местните общности, с акцент върху ромските подгрупи, за преодоляване на негативните стереотипи, предотвратяване на дискриминацията и овластяване за социално включване;
• |Доставчик на социални услуги.

Сътрудници

г-жа Мая Михайлова

Мая Михайлова заема длъжността мениджър “Развитие на политики” в асоциация BRTMI. Тя има богат опит в изпълнението на различни проекти, насочени към подкрепа на уязвими групи. Координира мрежа от партньорски образователни институции и подкрепя техните директори в прилагането на политики за приобщаващо образование. Сертифициран медиатор и обучител по меки умения. Професионалните ѝ интереси са насочени към изследване на добри практики за подобряване на благосъстоянието на хората.

За контакти: maya.mihailovaa@gmail.com