ИИНЧ

Институтът за изследване на населението и човека е академичен център за теоретични и приложни интердисциплинарни изследвания в различни области на демографията и психологията към Българска академия на науките.
Част от мисията на ИИНЧ е да провежда изследвания на процесите на възпроизводство на населението, както и на механизмите за поведенческа регулация с цел подпомагане на институциите при прилагането на стратегии и политики за социално и личностно израстване в процеса на европейска интеграция и световна глобализация.
Основните изследователски области на ИИНЧ са следните:
• Структурни промени в населението, дължащи се на намаляване на раждаемостта, остаряване, миграция, дестабилизиране на семейната институция, заболеваемост и други обществени промени;
• Промени в демографското поведение: теории, методологически изследвания и емпирични анализи в условията на социално-икономически и демографски предизвикателства;
• Интеграционни процеси и национална идентичност в контекста на етническото, религиозното и др. разнообразие, повишената мобилност на населението и глобализацията;
• Промени в личния потенциал за развитие и учене през целия живот и създаване на практически подходи за подобряване на качеството на живот.
През 2021 г. ИИНЧ е удостоен с важна награда от Българската академия на науките за текущи изследвания със значителен принос за обществото.

Сътрудници

Доц. д-р Стоянка Черкезова

Стоянка Черкезова е доцент в Департамента по демография на Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките. Нейната хабилитация е в областта на Статистика и демографията със специализация: „Възрастови и етнически структури на населението и миграция“.
Нейният опит се основава главно на интердисциплинарни изследвания, съчетаващи различни академични области – икономика, социология, демография и статистика. Тя се интересува дълбоко от въпроси като лишенията/изключването и интеграцията/включването на хора, които принадлежат към дискриминирани и маргинализирани групи. По-специално нейният експертен опит е свързан с равенството по отношение на етническата принадлежност и възрастта, интеграцията в заетостта, образованието и достъпа до здравни и социални услуги на членове на уязвими общности, включително роми, възрастни хора и мигранти.
Професионалните ѝ интереси са в границите между академичните и приложните области. Наред с изследователските измерения в работата си тя винаги търси практически приложения и решения на съществуващите предизвикателства.

За контакти: stoyanka.cherkezova@iphs.eu